محور خط : خطي است فرضي رابط بين مراكز پايه ها در طول خطوط هوایی برق .مسير خط : نواري است روي زمين در طول خطوط هوائي انتقال و توزيع حاصل از تصوير هادي هاي جانبي (کناري) خط بر روي زمين .

حريم درجه يك : دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به آن.فواصل افقي حد خارجي حريم درجه يک از مسير خط در هر طرف تعيين شده است .

حريم درجه دو : دو نوار است در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن . فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف تعيين شده است .

 

در زير خط و حريم درجه يك اقدام به هر گونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري با رعايت اصول حفاظتي مشروط بر اين كه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد مجاز است  البته براي حفر چاه و قنات و راهسازي اجازه وزارت آب و برق لازم است .

در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد .

 

حريم ولتاژ

(كيلو ولت)

حريم درجه يك (متر)

حريم درجه دو  (متر)

۱ تا ۲۰

۳

۵

۳۳

۵

۱۵

۶۳

۱۳

۲۰

۱۳۲

۱۵

۳۰

۲۳۰

۱۷

۴۰

۴۰۰ و ۵۰۰

۲۰

۵۰

۷۵۰

۲۵

۶۰

 

حريم درجه 1و2